1 Bestandsbeschreibung 1 Aktengruppe 8 Sachakten

07.: Lehrlingsausbildung (Stadtarchiv Schwerin: Maschinenausleihstation (MAS) / Maschinentraktorenstation (MTS))

1 Bestandsbeschreibung 1 Aktengruppe 8 Sachakten