1 Bestandsbeschreibung 17 Aktengruppen 387 Sachakten

Stadtarchiv Greifswald: 03.07.01. Manuskriptsammlung »
Signatur: MS Nr.
Bestandsbildner: Stadtarchiv Greifswald
Zitierweise: StAG, Manuskriptsammlung, MS.
aktualisiert am: 31.07.2020

1 Bestandsbeschreibung 17 Aktengruppen 387 Sachakten