-  Stadtarchiv Rostock
 -  1.1.1. Hundertmänner
 -  1. Stadtverfassung
 -  1.1. Hundertmännerkollegium
 -  1.1.5. Sechzehnerausschuß

Standort: Stadtarchiv Rostock - Hundertmänner - 01. 1. Stadtverfassung - 01.01. 1.1. Hundertmännerkollegium - 01.01.05. 1.1.5. Sechzehnerausschuß


OAI-PMH
   

Signatur: 462
Titel: Memorialbuch des Sechzehner-Ausschusses
Enthält: Enthält v.a.: Abwesenheitslisten.
Laufzeit: 1709 - 1744

Bestellnummer: Stadtarchiv Rostock (1.1.1. Hundertmänner) 462