-  Stadtarchiv Rostock
 -  1.1.1. Hundertmänner
 -  1. Stadtverfassung
 -  1.1. Hundertmännerkollegium
 -  1.1.5. Sechzehnerausschuß

Standort: Stadtarchiv Rostock - Hundertmänner - 01. 1. Stadtverfassung - 01.01. 1.1. Hundertmännerkollegium - 01.01.05. 1.1.5. Sechzehnerausschuß


OAI-PMH
   

Signatur: 464
Titel: Gravamen des II. Quartiers gegen den Sechzehner-Ausschuß
Laufzeit: 1744 - 1754

Bestellnummer: Stadtarchiv Rostock (1.1.1. Hundertmänner) 464