-  Landeskirchliches Archiv Schwerin und Kirchenkreisarchiv Mecklenburg
 -  05.01.RostoM Pfarrarchiv Rostock St. Marien, Amtsbücher
 -  01.: neu
05.01.RostoM Pfarrarchiv Rostock St. Marien, Amtsbücher - 01. neu