-  Stadtarchiv Wismar
 -  Abt. VIII. Rep. 3. A1 Fotosammlung A-C - Glasplatten und Negative
 -  01.: A. Fotosammlung A
 +  01.01.: A.01. Koggen (Modelle)
 +  01.02.: A.02. Markt
 +  01.03.: A.03. Rathaus
 +  01.04.: A.04. Wasserkunst
 +  01.05.: A.05. Archidiakonat
 +  01.06.: A.06. Stadtteilgebiete (Weit- und Draufsicht)
 +  01.07.: A.07. St. Marien-Kirche
 +  01.08.: A.08. St. Georgen-Kirche
 +  01.09.: A.09. St. Nikolai-Kirche
 +  01.10.: A.10. Heilig-Geist-Kirche
 +  01.11.: A.11. Alte Schule (1945 ausgebombt)
 +  01.12.: A.12. Fürstenhof
 +  01.13.: A.13. Kapelle Maria zur Weiden (1945 ausgebombt)
 +  01.14.: A.14. Heimatmuseum (Lübsche Straße und Alte Schule)
 +  01.15.: A.15. Zeughaus
 +  01.16.: A.16. Wassertor
 +  01.17.: A.17. Hafen
 +  01.18.: A.18. Schabbell-Haus
 +  01.19.: A.19. Gewölbe
 +  01.20.: A.20. Reproduktionen
 +  01.21.: A.21. Stadtmauer
 +  01.22.: A.22. Tore und Türme
Fotosammlung A-C - Glasplatten und Negative - 01. A. Fotosammlung A